Need Help ?
Call: +977- 029520105

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट मतदान अधिकृत र सहायक कर्मचारीहरुको नामावली प्रकाशन भएको जानकारी

प्रकाशित मिती:  2074.07.21

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट  मतदान अधिकृत र सहायक कर्मचारीहरुको नामावली प्रकाशन भएको जानकारी